1397/12/02 | عضویت | ورود | ارتباط با ما | در باره ما | بازار تئاتر      
 
   
 
 
  چاپ     پسندیده شده:(0 )   تعداد بازدید :(825 )
نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر برگزار می شود.

فراخوان ثبت‌نام نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر منتشر شد. بهانجمــن هنرهــای نمایشــی ایــران، بــا هــدف توســعه و تربیــت کمپانی‌هــا و گروه‌هــای تئاتــر و  ارتقــای دانــش تهیه‌کننــدگان و مدیــران تئاترهــا، نخســتین دوره آمــوزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر را، که توسط کمپانیNFA و بخــش آموزش هنرهــای اجرایــی ویرگــول طراحــی و تدویــن شــده اســت، با حضــور استادان ایرانــی و غیرایرانی برگــزار می‌کنــد. دوره‌های آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتــر، دوره‌هــای فشــرده آموزشــی هســتند کــه معــادل یــک دوره آمــوزش دانشــگاهی عمــل خواهنــد کــرد. ایــن دوره‌هــای  آموزشــی در  ۵ تــرم یــک ماهــه بــه صــورت فشــرده و در فواصــل زمانــی معیــن برگــزار خواهــد شــد. اولیــن دوره آمــوزش حرفــه‌ای تهیه‌کنندگــی تئاتــر از 15 مهر تا 18 آبان در طبقــه هفتــم تــالار وحدت (بنیــاد رودکی) برگــزار می‌شــود. همچنیــن ســخنرانی‌هــا و جلســات پرســش و پاســخ ایــن دوره در ســالن کنفرانــس مجموعــه تئاتر شــهر برگــزار خواهد شــد. علاقه‌مندان می‌توانند فایل پی‌دی‌اف فراخوان و فرم ثبت نام را که پیوست شده، دریافت کنند. متقاضیان تا پانزدهم شهریورماه مهلت دارند فرم ثبت نام و مدارک مندرج در فراخوان را به آدرسtpw.amoozesh@gmail.com  ارسال کنند.

جهت دریافت فایل PDF فراخوان به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید:
http://theater.ir/fa

 
   
منبع : ایران تئاتر
تاریخ : Aug 22 2015 12:00AM
ارسال شده توسط : علی صادقی خواه
 
کلمات کلیدی :
نظر کاربران    
ایمیل :
متن پیام :  
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار تئاتر می باشد  
  ایده وطرح از Ali Sadeghikhah
اجرا و پشتیبانی توسط MRT  & DIAMOND